ANBI

Tenaamstelling stichting:
De stichting draagt de naam: Stichting Europees Schutterstreffen Leudal 2018, bij verkorting Stichting EST Leudal 2018.

 

RSIN nummer:
RSIN/fiscaal nummer 854810754

 

Contactgegevens Stichting:
Korenbloemstraat 11
6088 AW Roggel
secretariaat@est2018.nl
Bankgegevens: IBAN NL36 RABO 0303 4890 30

 

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel de organisatie van het Europees Schutterstreffen in het jaar 2018. Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Gegevens bestuur:
Het bestuur bestaat momenteel uit 9 bestuurders

  1. de heer Jacobus Izaäk Remijnse (voorzitter)
  2. de heer Wilhelmus Gerardus Derikx, (vice-voorzitter)
  3. de heer Stephanus Hendrikus Hubertus Vissers,(secretaris)
  4. de heer Bernard Maria Greefkens (penningmeester)
  5. de heer Theodorus Catharina Maria Alofs
  6. de heer Joseph Hendrikus Maria Leonardus Thommassen
  7. mevrouw Maria Elisabeth Wilhelmina Moors
  8. de heer Andreas Peter Marie Veugen
  9. mevrouw Maria Johannes Gerarda Mathias Derikx

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de vice-voorzitter gezamenlijk. Voor het verrichten van betalingen en het in ontvangst nemen van gelden is de handtekening van de penningmeester voldoende, met dien verstande echter dat voor het verrichten van betalingen en het in ontvangst nemen van gelden een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaand naast de handtekening van de penningmeester tevens de handtekeningen nodig zijn van de voorzitter van de stichting en van de voorzitter van de  desbetreffende werkgroep. Bij ontstentenis van vorenvermelde personen treden hun vervangers daarvoor in de plaats. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te  vertegenwoordigen.

 

Beloningsbeleid:
Conform hetgeen is bepaald in de statuten artikel 3 lid 5, ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden binnen de stichting worden verricht door vrijwilligers.

 

Uitgeoefende activiteiten stichting
De voorgaande jaren hebben in het teken gestaan van het voorbereiden van het Europees SchuttersTreffen dat plaats zal vinden op 17, 18 en 19 augustus 2018 in Neer. Naar verwachting zal de stichting in 2019 ontbonden worden.

 

Toelichting op financiéle verantwoording
De boekjaren 2015, 2016 en 2017 hebben in het teken gestaan van voorbereiding op het Europees SchuttersTreffen in 2018. Naast een vijftal leningen van € 1.000 van de  deelnemende schutterijen heeft  de Gemeente Leudal aan de organisatie een lening verstrekt van € 25.000.  Deze leningen worden naar verwachting in 2018 afgelost. Aan het EGS is een borgsom van € 6.000 betaald. Deze borgsom wordt binnen 3 maanden na afloop van Europees SchuttersTreffen teruggestort. In de jaren 2015 t/m 2017 zijn de aanloopverliezen opgelopen tot een bedrag van €14.541,90. De verwachting is dat deze verliezen worden gecompenseerd door een batig saldo in 2018.

 

Download Beleidsplan Stichting Europees Schutterstreffen Leudal 2018.pdf

Download Financiele Balans 2015 tot en met 2017.pdf